【Doki Doki Literature Club】Psycho Harem time!【NIJISANJI EN | Kyo Kaneko】

2022年8月9日9:01

25コメント

ROSEMI SAMA ROSEMI SAMA
ROSEMI LMFAOOOO
HE SAID WHAT ABOUT ROSEMI
Just Rosemi 🙂
Rosemi sama
LMFOAO ROSEMI
Just Rosemi
JUST ROSEMI
NO ROSEMI
just rosemi😭
ROSEMI YO??
ROSEMI🤝SAYORI
OH NO NOT ROSEMI
ROSEMI?
ROSEMI
just rosemi just rosemi dadada
JUST ROSEMI
JUST ROSEMI
rosemi = sayori
just rosemi just rosemi dadada
just rosemi...??
Just Rosemi
JUST ROSEMI
Rosemi and Pomu
NOT SOMEONE SAYING ROSEMI AND POMU